Nutrigenesis กินอาหารให้เหมาะกับ ยีน

Nutrigenesis การศึกษาหายีนหรือพันธุกรรม ที่สอดคล้องกับอาหารหรือสารอาหารที่รับประทาน

การศึกษาหา ยีน หรือ พันธุกรรม ที่สอดคล้องกับอาหารหรือสารอาหารที่รับประทานเข้าไปว่า ช่วยส่งเสริมสุขภาพให้ดีขึ้นได้อย่างไร และ มีความเกี่ยวข้องกับโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการดำรงชีวิต หรือกลุ่มโรค NCDs ( Non-Communicable Diseases)