เฮลท์แลบ คลินิก ตรวจเลือด

(Thailand) เฮลท์แลบคลินิก ให้บริการ ตรวจสุขภาพ ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจก่อนเข้างาน ตรวจสุขภาพเป็นกลุ่ม รับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ และการแปลผลตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ โดยให้บริการทั้งใน และนอกสถานที่

Read More

ยีนกลายพันธ์

“ยีนกลายพันธุ์” เคยได้ยินคำนี้ไหม? การกลายพันธุ์ของยีนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเกิดลักษณะใหม่ที่เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งอาจจะเกิดจากการกระตุ้น เมื่อเกิดการกระตุ้นบ่อยครั้งก็อาจทำให้เซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น รังสี สารเคมี บุหรี่ ฯลฯ หรือ เกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรม งานวิจัยพบว่าคุณสมบัติทางพันธุกรรมอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ได้มากกว่าปกติ นั่นอาจจะอธิบายได้ว่า  ทำไมบางคนไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงก็เป็นมะเร็งได้ กระบวรการเกิดการกลายพันธุ์นั้นมีกระบวนการที่ซับซ้อน นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาและอธิบายกลไกการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นว่าเกิดจากการกลายพันธุ์ของยีนหรือโครโมโซม ซึ่งเป็นตัวควบคุมการทำงานของเซลล์ ทำให้เซลล์มีการเจริญผิดไปจากปกติ   ยีน คือ เป็นส่วนที่เล็กที่สุดที่พอหลายๆยีนมารวมกันเป็นดีเอ็นเอ (DNA) ดีเอ็นเอเป็นส่วนประกอบหลักของโครโมโซม ยีนและโครโมโซมเป็นตัวกำหนดลักษณะต่างๆทางพันธุกรรม เช่น สีตา…

Read More

CERVICAL CANCER

If we are to think of cancer that occurs in women, most people would think of ‘Cervical Cancer.’ Cervical cancer is an unwitting threat that also likes to…

Read More