Tagged: หัวนา

0

ตรวจสุขภาพเป็นหน่วยงานหรือองค์กรขนาดเล็ก

ทำไมต้องมีบริการตรวจเลือด ตรวจสุขภาพเป็นองค์กร เพราะบางหน่วยงานมีพนักงานน้อย มีกันอยู่ไม่กี่คน ไม่มี...