ผู้ชายเป็นพาหะ เชื้อ HPV ได้หรือไม่?

HPV-IN-MEN

จากงานวิจัยพบว่า ผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) มักจะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ HPV สูง และในผู้ชายที่เปลี่ยนคู่นอนบ่อย จะมีความเสี่ยงที่ทำให้ติดเชื้อ HPV ที่พบได้บ่อยที่สุด