Cortisol คืออะไร

Cortisol คืออะไร ทำไมบางคนเรียก "Cortisol" ว่า "ฮอร์โมนความเครียด"

Cortisol คืออะไร ทำไมบางคนเรียก “Cortisol” ว่า “ฮอร์โมนความเครียด”