ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด / Complete Blood Count
 • Hb
 • Hct
 • RBC
 • MCV
 • MCH
 • MCH
 • WBC
 • Neutrophil
 • Lymphosyte
 • Monocyte
 • Eosinophil
 • Platelete
โรคเบาหวาน / Diabetes Mellitus
 • FBS (Fasting Blood Sugar)
 • HbA1c /น้ำตาลสะสม
 •  Urine Microalbumin / โปรตีนไข่ขาวในปัสสาวะ
ภาวะไขมันในเลือด / Lipid Profile
 • Cholesterol
 • Triglyceride
 • HDL – Cholesterol
 • LDL – Cholesterol
การทำงานของตับ  / Liver Function
Screen Test

 • SGOT
 • SGPT
 • Alkaline phosphatase
 • Bilirubin
 • Total Protein
 • Albumin
 • Globulin
การทำงานของไต / Kidney Function
 • BUN
 •  Creatinine
โรคเกาซ์ / Gout – Uric acid
ไวรัสตับอักเสบ / Hepatitis Virus
Hepatitis B Virus / ไวรัสตับอัเสบบี

 • HBs Ag / ตรวจดูเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
 • HBs Ab / ตรวจดูภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
 • HBc Ab / ตรวจดูภาวะการเป็นพาหะ
Hepatitis C Virus / ไวรัสตับอัเสบซี

 • HCV
โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ / Sexual tranmitted disease
 • HIV
 •  VDRL (Syphilis)
มะเร็ง / Cancer
General

 • AFP – มะเร็งตับ / Live Cancer
 • CEA – มะเร็งลำไส้ / Colorectal Cancer
 • CA 19-9 – มะเร็งทางเดินอาหาร / Gastrointestinal Cancer
Men

 • PSA – มะเร็งต่อมลูกหมาก / Prostate Cancer

Women

 • CA 125  – มะเร็งเต้านม / Breast Cancer
 • CA 153 – มะเร็งรังไข่ / Ovarian Cancer


Lost Password?

healthlab clinic

Facebook Messenger